top of page
Zolbert_GDPR_Header_v1.png

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ÉRVÉNYES: 2018.05.25-TŐL

A http://www.zolbertmusic.com (a továbbiakban: Weboldal) honlapot működtető Albert Zoltán E.V. kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartására és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Albert Zoltán E.V. kötelezettséget vállal továbbá adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartására, melyek különösen, de nem kizárólagosan a következők:

– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Albert Zoltán E.V. a Weboldal működtetése során személyes adatokat kezel. Személyes adatoknak minősülnek az alábbi adatok:

– bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Albert Zoltán E.V. kétféle módon jut – a törvényi, illetve egyéb jogszabályi adatkezelési kötelezettségeket ide nem értve – személyes adatok birtokába. Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az egyes személyek által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok kerülnek automatikusan kezelésre Albert Zoltán E.V. számítógépes rendszerében. Albert Zoltán E.V. az ily módon birtokába került adatokat a Weboldallal kapcsolatos látogatottsági statisztikák készítése és az esetleges informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és kizárólag az indokolt időtartamig tárolja, majd ezt követően törli.

Másfelől Albert Zoltán E.V. az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan e-mail, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre illetve értesítőre való feliratkozás stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat. Ha a felek az adott adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, Albert Zoltán E.V. jogosult az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználni. Albert Zoltán E.V. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha az érintett harmadik személy(ek) által szervezett programra váltott jegyet, és a külső szervező nevesítve van, illetve ha az érintett előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli.

 

Amennyiben Albert Zoltán E.V.-hoz különleges adat kerül ügyfeleire vagy honlapjának látogatóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok:

– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Albert Zoltán E.V. főszabály szerint csak önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezel. Az önkéntes adatszolgáltatáson felül Albert Zoltán E.V. csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amelyekre hatályos jogszabály kötelezi. Albert Zoltán E.V. személyes adatokat csak az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan.

Albert Zoltán E.V. a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak az érintettek hozzájárulásában megadott célokra, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja. Amennyiben Albert Zoltán E.V. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

 

Albert Zoltán E.V. csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. Albert Zoltán E.V. magas színvonalú technikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, továbbá azon belső szabályzatok kialakításával, amelyek szervezési és eljárási oldalról arra hivatottak, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást.

Albert Zoltán E.V. csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja nem áll fenn, Albert Zoltán E.V. haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

Albert Zoltán E.V. az érintetteket kérésükre haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Albert Zoltán E.V. az érintetteket kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintettek bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat.

Amennyiben az adatkezeléssel érintett azon a véleményen van, hogy Albert Zoltán E.V. személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Albert Zoltán E.V. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Adatvédelmi ügyekben bármilyen panaszt, észrevételt az info@zolbertmusic.com címen fogadunk.

bottom of page